עדנה גוק

מאגר נתונים וכרטוגרפיה
edna.guk@mail.huji.ac.il